من از پشت شبهای بی خاطره

من از زندان غم آمدم

من از آرزوهای دور و دراز

من از خواب چشمان نم آمدم

تو تعبیر رویای نادیده ای

تو نوری که بر سایه تابیده ای

تو یک آسمان ببخشش بی طلب

تو برخاک تردید باریده ای

تو یک خانه در کوچه زندگی

تو یک کوچه در شهر آزادگی

مرا با نگاهت به رویا ببر

مرا تا تماشای فردا ببر

دلم قطره ای بی تپش در سراب

مرا تا تکاپوی دریا ببر

 

-------------

 

کوله باری بر نمیدارم از این ویران سرا
مهربان عشق سبکبالم ،مرا با خود ببر

 

ببر به رویاهایم ...